Доц. Красимира Икономова

Доц. Красимира Икономова
Доц. Красимира Икономова е завършила медицина в Софийския медицинск и университет. През 1990 г. защитава дисертация върху цитохимия на левкоцитите. От 1990 г. работи в Лабораторията по клинична лаборатория и имунология към Многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ”. От 2000 г. е завеждащ лаборатория, а от 2005 г. е доцент.
Притежава две медицински специалности – клинична лаборатория и обща и клинична имунология. Основните й научни интереси са свързани с имунологичните проблеми при инфекциозни и автоимунни заболявания, имуномодулация, метаболитни и сърдечно-съдови рискови фактори при транспортни работници. Автор е на над 70 научни статии у нас и в чужбина.